STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁUKOWIE

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Jednostka organizacyjna Miasta Łuków o nazwie „Żłobek Miejski Nr 1 w Łukowie”, zwana dalej „Żłobkiem”, funkcjonuje jako samodzielna, wydzielona organizacyjnie jednostka budżetowa Miasta Łuków.
 2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.
 3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Łuków.
 4. Siedziba Żłobka mieści się w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 18.
 5. Żłobek ma charakter lokalny, obszar działania obejmuje Miasto Łuków.

 

§ 2.

Żłobek działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

 

§ 3.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy urlopowej ustalanej przez dyrektora w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Łuków.

 

§ 4.

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowej przerwy na czas przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Burmistrz Miasta Łuków.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Żłobka

§ 5.

Celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 

§ 6.

 1. Do zadań Żłobka należą:
  1. sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  2. wspomaganie indywidualnego rozwoju, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności;
  3. prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka;
  4. wspomaganie rodziny i rozwoju dziecka;
  5. organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  6. zapewnienie wyżywienia, zgodnie z wiekiem i dietą dziecka, zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi;
  7. kształtowanie u dziecka umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
  8. zapewnienie dziecku właściwych warunków higieniczno-sanitarnych;
  9. współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach opieki i wychowania dziecka;
  10. promocja zdrowia;
  11. rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrobienie właściwych nawyków higieny osobistej
 2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem Żłobka, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, jest również zapewnienie, stosownie do rodzaju niepełnosprawności, opieki specjalistycznej i psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, a także uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabianie umiejętności zachowania się w otaczającym dziecko środowisku.

 

§ 7.

Cele i zadania określone w § 5 i § 6 realizowane są poprzez:

 1. stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;
 2. stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;
 3. zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka;
 4. zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych;
 5. współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) obejmującą przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka, stworzenie możliwości uczestnictwa rodziców (opiekunów prawnych) z dziećmi w zajęciach prowadzonych w Żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych oraz prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki, wspierania rozwoju i edukacji dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 8.

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni):
  1. zamieszkują na terenie Miasta Łuków.
  2. przedłożyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przyjęcia do Żłobka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające ich poziom rozwoju psychofizycznego.

 

§ 9.

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie karty zgłoszenia i podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem Żłobka, których wzory są określane w regulaminie organizacyjnym Żłobka.
 2. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.
 3. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów.
 4. Szczegółowe kryteria rekrutacji określa dyrektor Żłobka w drodze regulaminu naboru.
 5. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w Żłobku, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia Karty Zgłoszenia z uwzględnieniem, iż pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1):
  1. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
  2. dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się (studia dzienne);
  3. dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  4. dzieci objęte pieczą zastępczą;
  5. dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3;
  6. dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka;
  7. dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) odprowadzają podatek dochodowy w Mieście Łuków (punktacja dla każdego rodzica osobno).
   1. Dzieci nieprzyjęte do żłobka z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie.
   2. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do żłobka zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

 

§ 10.

 1. Dzieci spoza miasta Łuków będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta Łuków i posiadania wolnych miejsc w placówce.
 2. Przy przyjmowaniu dzieci spoza Miasta Łuków stosuje się zasady pierwszeństwa określone w § 9 ust. 5.

 

§ 11.

W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, jego nieobecności trwającej powyżej 2 miesięcy, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje jedynie na podstawie umowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) na czas nieobecności pierwszego dziecka.

 

§ 12.

Podstawą odmowy udzielenia usług opiekuńczych lub odmowy ich kontynuowania jest brak możliwości ich świadczenia w sytuacji:

 1. ograniczonej liczby miejsc w Żłobku;
 2. zagrożenia epidemiologicznego;
 3. możliwości narażenia na utratę zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych;
 4. nie uiszczenia należnych opłat przez osoby zobowiązane;
 5. wykonywania niezbędnych prac remontowych w Żłobku.

 

§ 13.

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora Żłobka, gdy rodzice (opiekunowie prawni):
  1. nie przestrzegają postanowień statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Żłobku;
  2. nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej i zalegają z opłatą za okres co najmniej jednego miesiąca;
  3. przy wypełnianiu karty zgłoszenia dziecka do Żłobka zataili informacje o stanie zdrowia dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w Żłobku;
  4. nie współpracują z opiekunami Żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowywania dziecka;
  5. w przypadku nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej 1 miesiąca bez usprawiedliwienia.
 2. Ostateczną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje dyrektor Żłobka.
 3. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka przekazuje się osobiście rodzicom (opiekunom prawnym) lub przesyła na adres podany do wiadomości Żłobka.
 4. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Odwołanie składa się do organu prowadzącego Żłobek.
 5. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

 

Rozdział 4.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 14.

 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.
 2. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek określa Rada Miasta Łuków.
 3. Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, miesięczna opłata za wyżywienie ulega zmniejszeniu o wysokość dziennej stawki żywieniowej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, o której mowa w ust. 7.
 4. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 5. Opłata za Żłobek winna być wniesiona do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. W przypadku, gdy ten dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień roboczy. W przypadku nieuiszczenia opłaty za Żłobek w wymaganym terminie, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę.
 6. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala corocznie dyrektor Żłobka.
 7. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

 

Rozdział 5.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§ 15.

 1. Dopuszcza się możliwość udziału rodziców (opiekunów prawnych) w zajęciach prowadzonych w Żłobku.
 2. Warunkiem udziału rodziców (opiekunów prawnych) w zajęciach prowadzonych w Żłobku jest zgoda dyrektora.

 

§ 16.

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego opieką Żłobka mają prawo do:

 1. uzyskiwania informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka;
 2. uzyskiwania informacji na temat planu pracy Żłobka;
 3. wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i jego pracowników, w tym dyrektora.

 

§ 17.

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego opieką Żłobka zobowiązani są do:

 1. przestrzegania statutu Żłobka;
 2. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty i przybory;
 3. przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez pisemnie upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 4. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
 5. informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.

 

Rozdział 6.

Organizacja Żłobka

§ 18.

 1. Żłobkiem kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta, a także wykonuje w stosunku do niego uprawnienia zwierzchnika służbowego.
 2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Łuków.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 4. Dyrektor kierując Żłobkiem zapewnia wykonywanie zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
 5. Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, upoważnień oraz poleceń.
 6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 6 oraz za:
  1. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;
  2. opracowywanie rocznych planów finansowych, będących podstawą gospodarki finansowej Żłobka;
  3. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;
  4. zarządzanie majątkiem Żłobka.

 

§ 19.

 1. Strukturę organizacyjną  oraz  godziny  pracy  Żłobka  ustala  dyrektor  w Regulaminie Organizacyjnym.
 2. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników żłobka.

 

§ 20.

 1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.
 2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
 4. Kompetencje Rady Rodziców określa art. 12a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Rozdział 7.

Mienie żłobka

§ 21.

Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

 

Rozdział 8.

Gospodarka finansowa

§ 22.

 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz rachunkowości.
 2. Źródłami finansowania Żłobka są:
  1. środki finansowe z budżetu Miasta Łuków;
  2. opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;
  3. inne dochody uzyskiwane w sposób przewidziany prawem.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy, obejmujący planowe dochody i wydatki Żłobka.
 4. Do skuteczności czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.
 5. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 23.

 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści:

 

Żłobek Miejski Nr 1 w  Łukowie
ul. Piłsudskiego 18
21-400 Łuków

 

 1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.